ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಪ್ರವಾಸ

ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಪ್ರವಾಸ

factory (2)

ಆರತಕ್ಷತೆ

factory (1)

ಪ್ರದರ್ಶನ ಪ್ರದೇಶ

factory (7)

ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಓದುವುದು

factory (6)

ಕಚೇರಿ ಪ್ರದೇಶ

factory (3)

ಸಭೆ ಕೊಠಡಿ

Visting-Access

ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ

Entrance

ಪ್ರವೇಶ

PACK

ಪ್ಯಾಕ್

Baking

ಬೇಕಿಂಗ್

Sub-Capacity

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವಿಂಗಡಣೆ

Stacking-(21)

ಪೇರಿಸುವುದು

Laser-Welding

ಲೇಸರ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್

Rolling

ರೋಲಿಂಗ್

Die-Cutting

ಡೈ ಕಟಿಂಗ್